Ana Sayfa / Genel / Türkçe Osmanlıca Arapça Havas İlmi Kitapları

Türkçe Osmanlıca Arapça Havas İlmi Kitapları

Havas ilmi son yıllarda çok merak edilen ve öğrenilmek istenen bir ilim.Kişilerin çağımızın verdiği bazı ruhi bunalımlardan kurtulmak,yada belli sebeblerden maruz kaldığı manevi ve ruhi problemleri halletmek için başvurulan bir ilimdir.Ama maalesef ülkemizde her şeyin kötüye kullanılması adeti bu ilim dede ortaya çıkmıştır,kendini bilmeyen şarlatanlar,insanların manevi duygularını sömürenler ve bunu bir kazanç kapısı olarak kullananlara çoğumuz rast gelmişizdir.

Birde piyasaya sürülen bu ilimle ilgili Türkçe kitaplar var.İnsanların yoğun ilgisini çeken bu ilim için kitaplar yazılmış ve piyasaya çıkarılmıştır.Şunu üzülerek belirtmek isterim ki piyasaya sürülen havas kitaplarının %90 ı hatalı ve eksiktir.

 

Çünkü çeviren yada çevirttiren kişilerin havasla uzaktan yakından ilgisi yoktur.Buda çok tehlikelidir, havas ilminde verilen bir duayı veya ayeti yanlış okumak çok büyük manevi sıkıntıları da yanında getirecektir.  bu ilim oyuncak değildir.Çok dikkatli olunması gereken bir ilimdir çünki ruhani bir kapı açıyorsunuz ve o kapıdan iyi varlıklar çıkacağına kötüleri çıkar.Buda size ve çevrenize büyük zararlar demektir.Havas ilmini yapacak olan kişide şu özellikler olmazsa olmazdır;
1-İslami yaşantısına dikkat etmeli ve şartlarını yerine getirmelidir.
2-Osmanlıca ve arapçayı çok iyi derecede okuyabilmeli ve yazabilmelidir.
3-Elinde bu ilimle ilgili arapça ve osmanlıca yeteri kaynak bulunmalıdır.
4-Bu ilimle ilgili bir hocadan belli bir süre eğitim almış olmalı ve bu eğitimin sonunda diploma niteliğindeki icazeti almış olmalıdır.İcazet bir nevi halk arasında el vermek ve bu ilimi yapmak için destur almaktır.
5-Kendisi belli bir zikir cetveli belirlemeli ve bunlara devam etmelidir.
6-Bu ilmi yapabilecek ruhaniyete sahip olmalıdır.

 
 

TÜRKÇE HAVAS KİTAPLARI

1. Sumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Bastırılan kitap.
2. Uyûnul hakâik fis simyâ ver remil vel havas. 500 sayfa. Bastırılan kitap.
3. Usûlül bast fi sirril evfâk vel havas. Derlemem olup 1086 sayfadır.
4. Semaratül buhûs fî tıbbin nufûs. Derlemem olup 243 sayfadır.
5. Elmustetâbul mensûh fî ilmir ruhâni. Tercümesi 452 sayfadır.
6. Elcevâhirul lemmâah fî istihdâri mülûkilcân. 334 sayfadır.
7. Ellü’lü vel mercân fî teshîril mülîkil cin.Tercümesi 218 sayfadır.
8. Da’vetnâme. Tercümesi 171 sayfadır.
9. Bastıl hurûf fî sirril evfâk. Tercümesi 253 sayfadır.
10. Risâle-i samur hindî. Tercümesi 85 sayfadır.

 

OSMANLICA ELYAZMASI KİTAPLAR

1. Sirril mektûm fî ilmin nucûm. Fahreddin Razi. 776 sayfadır. Hicri 1017 yılı.
2. Mecmûatu mustafa fehim. Hasırcı zade. 368 sayfadır. Hicri 1322 yılı.
3. Kitâbu Bahrun meârif. Hikmet Baba. 778 sayfadır.
4. Havassi berhetiyye. Hikmet baba. 135 sayfadır.
5. Serhi Cünnetül esmâ?. Hüccetül slam mam Gazali. 33 sayfadır. Hicri 505 yılı.
6. Tuhfetil tilâb li hediyyetül ahbâb. Muhammed Nazif. 81 sayfa Hicri 1100 yılı.
7. Risâletul havas. İbrahim Muhammed el Belvacı. 292 sayfadır. Hicri 1216 yılı.
8. Cifril cami’ kebir ve sagir. Ali bin Ebu Talib k.r.v. 481 sayfa.
9. Havassi esmâ?. lyas ibni sa Saruhani. 357 sayfadır.
10. Ferahnâme. lyas ibni sa Saruhani. 41 sayfadır.
11 Kitâbu cemul havas. 71 sayfadır.
12. Bastıl hurûf fî sırrıl evfâk. 83 sayfadır. .
13. Havassı esrâr. 968 sayfadır
14. A’cebül acîb. Osman bin müftü. 265 sayfa. 1234 yılı.
15. Fevâid. 243 sayfa.
16. Nushâ-i kâr. 88 sayfadır. Hicri 1308 yılı.
17. Hâzâ Ayetul hirz. Ali Yılgın. 75 sayfadır.
18. Havassı ebû suud. Ebussuud efendi. 51 sayfa.
19. Kitâbu Mülhime. Ebu Mustafa Ali. 633 sayfadır.
20. Sumûsul envâr ve kunûzul esrâr. İbnil Hac Tilmisani 304 sayfa. Hicri:737 .
21. Cevâhirul meknûn. Muhammed Ali. 190 sayfadır. Hicri 1306 yılı.
22. Havassı Yâsini serîf. 77 sayfadır..
23. Havassi Yâsîn. 71 sayfadır.
24. İlmu garâib. 70 sayfadır. Rumi 1314 yılı.
25. Mefâtihul esrâr. 350 sayfadır. Hicri 1138 yılı.
26. Miftâhul esrâr. 338 sayfa. Hicri 1290 yılı.
27. Risâletu Münir. bnul Kemal. 192 sayfadır. Hicri 1310 yılı.
28. Teshiru acâib. 73 sayfadır.
29. Evrâdi Bahâ-i. Seyh Muhammed Baha-i. 50 sayfadır.
30. Risâle-i Samur Hindi. Seyh Samur hindi. 74 sayfadır.
31. Serhi ricâlil gayb. 202 sayfadır.
32. Da’vetnâme. Firdevsi Tavil. Resimli ve minyatürlüdür. 179 sayfa. Hicri 893 yılı.
33. Uyûnul hakâik fis simyâ ver remil vel havas. Sah Simavi 175 sf. Hicri:580 yılı.
34. Kitabu nusret efendi. Nusret efendi. 98 sayfadır. .
35. Havas hazinesi. brahim Aczi. 72 sayfadır.
36. Usûlul havas. Muhammed Riza ibni Ebubekr. 112 sayfadır. Hicri. 1324 yılı.
37. Esrâri acîbe ve esmâ-i hafiyye. 217 sayfadır.
38. Havassu esma-ül hüsna. 198 sayfa.
39. İksîril A’zam. 163 sayfadır. 1197 yılı.
40. Risâle-i mukantarât. 80 sayfa. Hicri 1095 yılı.
41. Ricâlil gayb. 73 sayfadır.
42. İlmu acâib. 126 sayfadır.
43. Elbâri. sfehani Muhammed Riza. 178 sayfa 1304 yılı.
44. Fâlu kelâmul mecîd. 170 sayfadır. 95 ytl. 45. Mücerrebi sâlihi. 160 sayfadır. .
46. Cünnetül esmâ?. mam Gazali. 34 sayfadır..
47. Risâletul vefk. Osmanlıca, Arapça ve Farsça olarak yazılmıstır. 133 sayfadır.
48. Tılsım ve duâlar. 112 sayfa.
49. Tali’nâme ve perinâme. 260 sayfa
50. Yıldıznâme-i kebir. 230 sayfa.
51. Kitâbu yıldıznâme. 142 sayfadır.
52. Kitâbu divnâme. 22 sayfa olup, yıldıznamedir.
53. Marifetname. Erzurumlu brahim hakkı 750 sayfa
54. Delâilul hayrât ve sevârikül envâr. 143 sayfa.

 

OSMANLICA MATBU KİTAPLAR

1. Hayâtul hayevân: Kemaleddin Dümeyri. 2 cilt ve 806 sayfadır. Rumi 1272 yılı.
2. Kenzül havas. Seyyid Süleyman Hüseyni. 4 cilttir. Rumi 1331 yılı Matbu.
3. Kenzül esrâr fî havassı vel ezkâr. Seyyid Süleyman Hüseyni 143 sayfa.1344 yılı.
4. Tefeulnâme huseynî. Seyyid Süleyman Hüseyni 112 sayfadır. Hicri 1339 yılı.
5. Remil kitâbı. Ebul Muammer Fuad. 144 sayfadır. Hicri 1339 yılı.
6. Serhul evrâdul müsemmâ bi hakâiki ezkâr. 450 sayfadır.
7. Nusretül cunûd uhdetül suhûd. Nazillili Seyyid Muhammed Hakkı. 251 sayfadır.
8. Esrârul hurûf. Ragıb Rıfkı. 74 sayfadır. Hicri 1336 yılı.
9. İlmi nucum. Ragib Rıfkı. 56 sayfadır. Rumi 1341 yılı.
10. Evrâdi bahâ-i serhi ve havassı. Sahı Naksıbendi. Hicri 1331 yılı. 64 sayfa.
11. Müntehabâti sâmiyye. Abdurrahman Sami. 64 sayfadır. Hicri 1338 yılı.
12. Yıldıznâme. mam Ca?feri Sadık. Kenarı Kuranemedir. 48 sayfadır.
13. Tefeulnâme. Muhyiddin Arabi. Hicri 1330 yılı. 32 sayfadır

OSMANLICA TIP VE SiFALI BİTKİLER KİTAPLARI

1. Emrâzı umûmiye ve usûlü teshis. Muhammed Faik. Matbu. 792 sf. Hicri:1311
2. Müfredatı tıb ve fenni tedavi. Tabib Münir.700 sayfa. Hicri:1309 Matbu ,
3. Kenzüs sihhatul ebdâniye. Kerim ibnil Kerim. 594 sayfa. Hicri 1298. Matbu,
4. Risale-i hacamat ve deva-ül ebdân. Osman bin Musa. Matbu , 55 sf. Hicri 1300 .
5. Mücerrebi tib. Elyazması olup. 2 cilttir. Toplam 437 sayfadır.
6. Kamusul hikmetü vet tib. 190 sayfadır. Elyazması olup,
7. Muntehabât. Hasırcı zade. 81 sayfadır. Elyazması olup,
8. Tuhfetul muteahhilîn. Mustafa ebul feydıl tabib. 64 sayfadır. Elyazması olup,
9. Tibnâme-i pâdisahı. Nasireddin Tusi. 55 sayfadır. Elyazması olup,

OSMANLICA ELYAZMASI ENAMLAR

 

1. Enami serif. 540 sayfadır.
2. Enami serif. 495 sayfadır. (Cep boy)
3. Enami serif. ki eser bir arada olup, toplam 443 sayfadır.
4. Enami serif. 383 sayfadır.
5. Enami serif. 6 eser bir arada olup toplam 288 sayfadır.
6. Enami serif.. 174 sayfadır.
7. Enami serif.. 682 sayfadır.
8. Enami serif.. 446 sayfadır.
9. Enami serif.. 357 sayfadır.
10. Enami serif.. 481 sayfadır. (cep boy)
11. Enami serif. 400 sayfadır.
12. Enami serif. 237 sayfadır.
13. Enami serif. 267 sayfadır.
14. Enami serif. 176 sayfadır.
15. Enami serif: 197 sayfadır.
16. Enami serif. 128 sayfadır
17. Enami serif. 73 sayfadır.
18. Enami serif. 220 sayfadır.
19. Enami serif. 105 sayfadır.
20. Enami serif. 51 sayfadır.
21. Enami serif. 114 sayfadır.
22. Enami serif. 40 sayfadır.
23. Enami serif. 21 sayfadır.
24. Enami serif. 44 sayfadır.
25. Enami serif. 66 sayfadır.
26. Enami serif. 55 sayfadır.
27. Enami serif. 47 sayfadır.
28. Enami serif. 53 sayfadır.
29. Enami serif. 104 sayfadır.
30. Enami serif. 54 sayfadır.
31. Enami serif. Cönk olup, 90 sayfadır.
32. Enami serif. Cönk olup, 43 sayfadır.
33. Enami serif. Cönk olup, 134 sayfadır.
34. Enami serif. 67 sayfadır .
35. Enami serif. 14 sayfadır. .
36. Enami serif. 29 sayfadır.
37. Enami serif. 194 sayfadır. .
38. Enami serif. 142 sayfadır.
39. Enami serif. 284 sayfadır.
40. Enami serif. 219 sayfadır.
41. Enami serif. 488 sayfadır.
42. Enami serif. 113 sayfadır.
43. Enami serif. 176 sayfadır.
44. Enami serif. 248 sayfadır.
45. Enami serif. 344 sayfadır.
46. Enami serif. 345 sayfa
47. Enami serif. 78 sayfadır.

 

ARAPÇA ELYAZMASI KİTAPLAR

1. Fevâidul celîle. Dokuz kitap bir arada olup, 668 sayfadır. Hicri 1320 yılı.
İÇİNDEKİ ESERLER
Cevherul ulûm alâ ihtilâfil funûn. Muzaffer ibni Asaf ibni Ahmed. 239 sayfadır.
Kitâbun celîlun meshûrun fî ilmi hâfiyyeh. İmam Gazali. 19 sayfadır.
Kitâbul kesf fi ilmil hurûfi. Muhammed bin Abdullah Essusi. 99 sayfa. Hicri: 1088
Kitâbuz zâyirce fî ahkâmul felekiyye. Batlaymuş el Hakim. 43 sayfadır.
Serhi KitâbusSeyh Samur Hindî. Esseyh Samur ibni Senva el hindi. 14 sayfadır.
Kitâbu sirrillâhul a?zam fi ilmil hurûf. Seyh Samur Hindi. 41 sayfadır.
El vâhul cevâhiri ve zehretul havâtiri. Eflatun. 70 sayfadır.
Zeheriz zuhûri fi mârifetis sâati vessuhûri vel eflâki vel burûc. 130 sayfadır. Hicri 1312 yılı.
İrsâlul havâtif. 56 sayfadır. Hicri 1317 yılı.
2. Kesfül esrârul mahfî. Ömer Mesud. 6 cilt. 1089 sayfa. Hicri 1295 yılı.
3. Sifâül askâm. Seyyid Ahmed Rufai. 506 sayfadır.
4. Ennefehâtul kudsiyye fî esmâ-i idrisiyye. Osman et Tahriri 82 sf. Hicri 1134.
5. Serhi hâtemi ebî hamid. Ebi Hamid Said. 30 sayfadır.
6. Serhi esmâ-illâhil hüsnâ. Cemaleddin Tebrizi Hicri 1293 yılı. 36 sayfa.
7. Eddürrin menzûm ve sirril mektûm. M.bin M. el Felati. 744 sayfa. Hicri:1308 yılı
8. Behcetül âfâk fi ilmil evfâk. M.bin Muhammed el Felati. 575 sayfa.hc.1308 yılı.
9. Kesfül kürûb ve bülûgul kastil matlûb. Hasan Besari. 452 sf. Hicri:1337
10. Hizbun nasr. Muhammed el Hasan 17 sayfa. Hicri 1261 yılı.
11. Risâletü li ebîbekir. Ebibekir Muhammed bin Zekeriya. 28 sayfadır. Hicri:1301
12. Kitâbuz zahîretu fî ilmul hayreti. Esseyh Ahmed Elhamadavi 19 sayfa
13. Kitâbu sirâcul evfâk fîilmul evfâk. Nasır bin esseyyid.412 sayfa.
14. Kitâbu câmiul havas. Cabir bin Mervan. Hicri 1099 yılı. 359 sayfa.
15. Uyûnul hakâik vet tarâik. Ebul Kasım Necruzi sah Simavi 299 sayfa
16. Kitâbul garîb fil iksîr. Ebi Ya’kub. Hicri 1333 yılı. 38 sayfa.
17. Da?vetu haruni residi. Abdurrahman el Hazami. 24 sayfa.
18. Da’vetu Besmeleh ve havassihâ. 29 sayfa.
19. Elcevâhirul hamsel kutb. Seyyidi Mh.Kavsül Mekniyyi. 461 sf. Hicri:1294 yılı.
20. Elfevâyidi ves selavâti vel avâyid. mam Essereci. 353 sayfadır.
21. Fethul melikil mecîd. Seyh Ahmed Deyrabi. 304 sayfadır. Hicri 1187 yılı.
22. Kitâbu rekâyikul hakâyik fî hesâbu derece ved dekâik. Muham. Sebtillah 47 sf.
23. Havassı esmâ-i erbeîn. Seyh Sühreverdi. 68 sayfadır.
24. Gâyetul hakîm. Seyh Mucrîti 30 sayfa
25. Cevâhirul ahbâr fî hazâini sirril esrâr. 686 sayfadır.
26. Gâyetül hakîm. Abdülaziz bin Ahmed. 380 sayfa. Hicri 1300 yılı.
27. Ahkâmul feydul amîm. Süleyman Feleki Osmani 302 sayfa
28. Risâletü fi zikri ismül latîf. 19 sayfadır. Hasan Sarefi.
29. Kitâbu maknu’. Seyh brahim 47 sayfa.
30. Duâ-i esmâ-is sûre. Kamil Nazig. Hicri 1152 yılı. 17 sayfa.
31. Mahyil enkâr ve hâdiyyul hayrân. Muhammed bin Muhammed Mesud. 317 sf.
32. Nüzhetün nufûs ve muzilil ukûs. Ebul Hasan Ali ibni Mahmud Magribi 413 sf.
33. Seceratun numâniyye-i kebîr. Ömer efendi zade. 264 sayfa. Hicri:1076
34. Dâiretu seyyidî Ebil Hasan Sazeli. Ebul Hasan Sazali 23 sayfa. Hicri 1215.
35. Ahkâmuz zerkâvî. Ahmed Musa Zerkavi 27 sayfa
36. Lemmaatul envârul seniyyetü fî hallil rumûz. Abdurrahman el Mevkit. 41 sf.
37. Kitabul fevâid ves salâti vel avâid. Ömer bin Ahmed. 440 sayfadır.
38. Zehebul ibrîz fî ilmir ruhâni. Abdullatif Muhammed. 261 sayfadır. Hicri 931 yılı.
39. Ezzîci me’mûni. Ebi Mansur. 210 sayfa.
40. Da’vetu ehem ve ismullahil a’zam. Muhammed Salih el Besa-i 32 sayfa.
41. Kitâbu defâyinul kunûz Hasan pasa brahim bin Trablusî. 84 sayfa
42. Eddurrin mensûr fî ameli bi rubil destûr. Seyh Cemaleddin 56 sayfa.
43. Risâletu fi ilmur remil. Muhammed bin Muhammed el Hamadani. 218 sayfadır.
44. Elmustetâbül mensûh fî ilmir ruhânî. Ali Zeyril Kusayri. Hicri 1218. 208 sf.
45. Mecmûatur residî. Muhammed Residil Gürci el Hanefi. 200 sf. Hicri 1185 yılı.
46. İgâsetül lehfân fî teshîril emlâki vel cân. Yusuf Taceddin. 50 sf. Hiçri 1039.
47. Netâicil tecrubiyye fî mukaddimâtil felekiyye. Ahmed bin Temirbay 78 sf.
48. Kitâbu miftâhul hisnil hasîn. Allame Semseddin. 53 sayfa.
49. Hicâbu ummi musâ. Elhac Muhammed Essesani. 2 cilt olup, 304 sayfadır.
50. Kitâbu tâcul mulûk. Seyh Muhammed binil Haccıl Kebir. 193 sayfadır.
51. Talâsimul kevâkibul sebah. Muhammed bin Ebubekr. 183 sf. Hicri 1104 yılı.
52. Dîmesel yunanî. Serece Telmizeh. 71 sayfadır.
53. Mezâmiri davud. Abdul Daimul Burhani. 55 sayfadır.
54. İgasetül lehfân fi deâveyil emlâki vel cân. Semseddin Elbehnesavi. 32 sf.
55. Esrârul hurûf. 238 sayfadır. Hicri 1340 yılı.
56. Kitabu eyyâmu seba? 416 sayfa.
57. Elfelâhatun nebtiyye. Ebi Bekir Vahsiyyeh. 180 sayfa.
58. Da’vetul zelzeleh. Ebi Bekir Vahsiyyeh 69 sayfa
59. Kitabud durrin munzam fil esrârul a’zam. 22 sayfa
60. Ulûmut tencîm. 22 sayfa
61. Kitâbu nefsir rahmâni. 229 sayfa.
62. Hidâyetul ahyâr ilâ menâhicul esrâr. Ebil Munzer Abdullah bin Humud 204 sayfa
63. Kitâbu ilmur rûhânî. 191 sayfa
64. İktirânâtul kevâkib. Ebi Ma’ser bin Muhammed el Belhi. 33 sayfa.
65. Muhtasari ebû ma’ser. Ebu Ma’ser bin Muhammed el Belhi. 23 sayfa.
66. Medhali fi ahkamün nücüm. Ali ibni Ahmed Belhi. 36 sayfa.
67. Mecmûatul ilmi havas ver remil. 333 sayfadır.
68. Hizbul aksâm. 224 sayfa.
69. Azâimu Yâsîn. 138 sayfa.
70. Duâ-i Yâsîni sagîr. 23 sayfa
71. Havassi Fâtiha. 13 sayfa
72. Kitâbu zâyirce. 44 sayfadır
73. Eddurrun nefis. Cemal el mısri. 210 sayfa
74. Hârût ve mârût. Rahib Kıbtavil es Sudani. 165 sayfadır.
75. Kitâbu havassul ahcâr. Ahmed bin Yusuf 171 sayfa
76. Da’veti kameriye. Seyh Magribi 41 sayfa.
77. Elheyâkilu seba? 72 sayfa
78. Müntehabâtü fî fevâidu ver riyâzat. Seyyid Abdülkadir ibni Müslim. 50 sayfa.
79. Ennevâmis. 153 sayfa.
80. Kitâbül cifril câmi’ ven nûrul lâmi’. Emirel mü’minin Ali bin Ebu Talib. 145 sf.
81. Telmîzul iskender. Muhammed es Seyni.124 sayfadır.
82. Tuhfetul muridin bi serhi vesiletul mubtediîn. Ali Meyaş esSafi. 90 sayfa.
83. Kitâbud durrun minsâb. Huseyin ibni Kemal. 88 sayfa.
84. Kitâbul kurah. Abdurrahman Hanevi. 97 sayfa.
85. Kitâbul hisnil hasîn. Seyh Muhammed el Hazeri 123 sayfa
86. Kitâbul mumta’ fi serhil maknu’. Ahmed bin Davud Essusi. 118 sf. Hicri 1281 yılı. .
87. Likistil mercân fî ahbârul cân. Abdurrahman ibni Ebubekr. 117 sayfadır..
88. Evradi Geylani. Seyh Abdulkadir Geylani 78 sayfa.
89. Kitâbu kabsul envâr. Liseyyidi Abdullah el Bistami. 72 sayfa.
90. Miftâhul semsul meâruf. 34 sayfadır.
91. Metnil la’metu fi hallil kevâkibus seba. Sihabeddin Ahmed el Kümi. 104 sf. .
92. Risâletü evvelihâ. 117 sayfadır.
93. Samur hindi Seyh Samur Hindi. 163 sayfa
94. Kevkebu muhît. 30 sayfa.
95. Kitâbu seyh Muhammed magribi. Seyh Muhammed Magribi. 64 sayfa.
96. Muteatul ahbâb fî ilmur rûhânî 16 sayfa.
97. Kitâbu fî esrârul hurûf. Davud et Tâi 108 sayfa.
98. Fil hikmetu ver ruhaniyyeh. Seyh magribi. 99 sayfa.
99. Kitabu ilmur rûhâniyyât. 88 sayfa.
100. Muskâtul envâr ve hazînetul esrâr. 78 sayfa. Hicri 1145 yılı.
101. Cifri tarîk. 16 sayfa.
102. Elkesful a’mâlul cifr. Cafer bin Mansur Elyemeni. 36 sayfa
103. Kitâbu fî ilmur remil 37 sayfa.
104. Havassı sûretul hlâs. Celaleddin suyuti 27 sayfa.
105. Risâletu ma’rifeti ismullâhil a’zam. Celaleddin Suyuti. 6 sayfa.
106. Usûlül evfâk. Muhyiddin Arabi. 792 sayfadır.
107. Serhil elfâdilletî tedâviletihas sûfiyyeti. Muhyiddin ibni Arabi. 20 sayfadır.
108. Risâletu fil cifr. Muhyiddin ibni Arabi 32 sayfa.
109. Cedâvilu istihrâcı fâl. Muhyiddin ibni Arabi 27sayfa.
110. Tâcul mulûk ve meniyyetul mâlik .İbnil hac Tilmisani 266 sf. 737 yılı.
111. Kesfi anid defâini vel künûz. İbnil hac Tilmisanil Magribi. 202 sf. Hicri 737 yılı.
112. Kitâbul mefkûd. İbnil hac Tilmisanil Magribi 126 sayfa Hicri 737 yılı.
113. Sumûsul envâr ve kunûzül esrâr. İbnil hac Tilmisanil Magribi. 155 sf. Hicri 737 yılı.
114. Ulûmur rabbâniyye vel esrârul rûhâniyye. İbnil hac Tilmisani 94 sf. Hicri 737
115. Divâni afâritil seba. İbnil hac Tilmisanil Magribi. 22 sf. Hicri 737 yılı.
116. Elgazâli kebîr. İmam Ebu Abdullah Gazali. 298 sayfadır. Hicri 505 yılı.
117. Fevâidul Besmele. İmam Ebu Abdullah Gazali. 140 sf. Hicri 505 yılı.
118. Serhi gazali. İmam Ebu Abdullah Muhammed Gazali. 21 sayfadır. Hicri 505 yılı
119. Essirril masûn vel cevherul meknûn. Ebu Muhammed Gazali. 67 sayfadır.
120. Câmiul esrâr . İmam Ebu Abdullah Muhammed Gazali. 46 sayfadır. Hicri 505 yılı
121. Semsul meariful kübra. Ahmed bin Ali el Buni. 120 sayfa. Hicri 622 yılı.
122. Semsul meâriful sagîr. Ahmed bin Ali el Buni. 115 sayfadır. Hicri 622 yılı.
123. Kâbidul ervâh. Ahmed bin Ali el Buni. 124 sayfadır. Hicri 622 yılı.
124. Sahîfetul evfâk. Ahmed bin Ali el Buni. 7 sayfadır. Hicri 622 yılı.
125. Havassi besmele. Ahmed bin Ali el Buni. 12 sayfadır. Hicri 622 yılı.
126. Havassi Ayetel kursi. Ahmed bin Ali el Buni. 35 sayfadır. Hicri 622 yılı.
127. Serhi celcelûtiyye. Ahmed bin Ali el Buni. 17 sayfadır. Hicri 622 yılı.
128. Da’vetu celcelûtiyye. Ahmed bin Ali el Buni. 24 sayfadır. Hicri 622 yılı.
129. Menâfiul kurânil azîm. Ahmed bin Ali el Buni. 77 sayfadır. Hicri 622 yılı.
130. Sirril evfak. Ahmed bin Ali el Buni. 276 sayfadır. Hicri 622 yılı.

 

ARAPÇA MATBU KİTAPLAR

1. Mecmuâtul Ahzab. Ahmed Gümüshanevi. üç cilt ve 1876 sayfa. Hicri 1311 yılı.
2. Eddurrun menzûm ve hulâsetis sirril mektûm. Mh.bin Muhammed Felati 704 sf.
3. Kesfül mektûm. Abdullah bin Muhammed bin Abbas. 526 sayfa.
4. Uyunel hakaik. Necruzi Sah Simavi. 48 sayfa.
5. Kitâbul kenzul medfûn. Hakim Zemane. 32 sayfadır.
6. Kitâbu behcetus samiîn. Elhakimul Mahiris SahirisSehir. 48 sayfadır.
7. Akâmurul mercân fî garâibul ahbâru cân. Muhammed bin Abdullah Sebli. 769 sf.
8. Kâhirul ervâh. Esseyhur ruhani Fahreddin Tahir Cebr Halaviyyu 622 sayfa.
9. Eddurrul meskûb fî esrârul guyûb. Abdulbasit Tuhil Feleki. 320 sayfa. Hicri 1354
10. Kitâbul kevâkibul lemmâah. Seyyidi Abdullah el Megariviri. 48 sayfadır.
11. Essirrul mastûr fî hurûfun nûr. Seyh brahim Ebu Halil. 31 sayfadır.
12. Cifril câmi’ ven nûrul lâmi’. Ali bin Ebi Talib k.r.v. 34 sayfa.
13. Errahmetu fit tibbi vel hikmeh. Celaleddin Suyuti. 296 sayfadır. Hicri 911 yılı.
14. Kenzul medfûn vel felekul mescûn. Celaleddin Suyuti. 292 sf. Hicri 911 yılı.
15. Hazînetul esrâr. Seyyid Muhammed Nazilli. 220 sayfa Hicri 1286 yılı.
16. Sifâüz zamân bi sirri kalbül kurân. Seyh Ahmed ed Demnehuri 64 sayfa.
17. Essirril mazrûf fî ilmü bastil hurûf. Muhammed Safi-ıl Hanefi. 32 sayfadır.
18. Elesrârul ilâhiye fil fevâidu vel ebvâbir ruhâniyye. Ahmed Efadıl. 24 sayfadır.
19. Tuhfetur radiyye fî mucerrebâtul imâmiyyeh. Erradur radaviye. 370 sayfa.
20. Havassul kurân fî ilâci ibâdirrahmân. Sami Muhammed Ahmed. 275 sayfadır.
21. Sihrul belâgatu ve sihrur berâgah. Ebu Mensur Abdulmelik. 212 sayfa.
22. Sumûsul envâr ve kunûzul esrâr. bnil hac Tilmisanil Magribi. Hicri 737 yılı. 160 sf.
23. Avnül ülemâ-is salihîn. Elhac Yakub Abdullah el Uluri. 127 sayfa.
24. Fethul melikil mecîd. Seyh Ahmed Deyrabi. Hicri 1326 yılı. 151 sayfadır.
(Bu eserin hasiyesinde Mücerrebat isimli bir eser daha olup, müellifi Yusuf Sunisi dir.)
25. Âlemus sihir. Ömer Süleyman el Eskar. 332 sayfa.
26. Sevkul mustehâm fî ma’rifetu rumûzul aklâm. Li ibni vahsiyyeh 208 sayfa
27. Esrârul mektûm fî esrârul mahzûn. Musa bin Yahya. 277 sayfa.
28. Hîbetul mennân fi teshîru mulûkul cân. Hakim Hürmüs el Haramiseh. 32 sf.
29. Eddürrün manzûm. Hakim Hürmüs el Heramiseh. 46 sayfadır.
30. Kitabul ilmül felek vet tencim. Gassan Hadi. 93 sayfa.
31. Hazânetul esrâr fil hutûmu vel ezkâr. 1182 sayfa.
32. Medînetut talâsim. Esseyyid Muhammed Hasan Sadık. 321 sayfa
33. Kenzul huseyîn. Ahmed Huseyin Remmal bin Mevlud. 223 sayfa.
34. Kitâbu tefhimul evâili sanâatul tencim. Muhammed bin Ahmed el Biruni 49 sayfa
35. Essirril celîl. Seyyidi Ebil Hasan esSazeli. 62 sayfa.
36. Mecmûatu erbea resâil. Seyyid Abdunnadir el Huseynil Edhemi 40 sayfa
37. Edıyyetul enbiyâ-i ves siddikîn. Adnan Tevfik Yasemin. 259 sayfa
38. Fî âlemur rûhâniyyât. Ahmed es Sabahi Avdullah. 166 sayfa.
39. Elcevâhirul lemmâah fi istihdâri mulûkil cin. Ebu Hayyullahul merzuki. 143 sf.
40. İgâsetul lehfân li teshîrul emlâkil vel cân. Seyidi Abdulfettah Sa’rani 57 sayfa. .
41. Kitâbu Dâniyâl’un nebiyyu fil ibrâci ves sihir. Ebi Ma’serel feleki 80 sayfa
42. Esrârus sihir. Ali et tahtavi. 82 sayfa.
43. Ennucûmut tavâli’ alâ eddurerul levâmi’. mam Yafi’ 266 sayfa
44. Tezkiretul muhtâr. Seyh Talib Halil. 149 sayfa.
45. Rucûu fil kuvvete alel bâh. Ahmed bin Süleyman. 135 sayfadır. Hicri 940 yılı
46. Feydur rabbânî fî ilmur rûhânî. Ahmed el Cezayir Hımdani. 55 sayfa.
47. Fethur rahmân fîmâ yuhtâcu ileyhi kulli insân. Ahmed et Tesyîtî 94 sayfa.
48. Elinâyeti rabbâniye. Yusuf Muhammed. 82 sf. Hc. 1331
49. Cevherul kusûf fî sirril hurûf. Mahmud Nesar. 162 sayfa.
50. İlmul hurûf li samur hindî. Salih bin Yahya el Magribul Merakesi. 160 sayfa.
51. Kesfül esrârul hâfiyyeh. Ömer bin Mesud 134 sayfadır. Hicri 1160 yılı.
52. Elibtihâci bi hulâsetül ilâc. Muhammed Unuril Mürsidi. 101 sayfa.
53. Ettâli-ıl hadâsiyye lirricâli ven nisâ? Ebu Ma?serel Feleki. 102 sayfadır.
54. Elmakâlatül âsire min serâiril hikmeh. Ahmed bin Yakubel Hemedani. 101 sf.
55. Cevâhirul hams. Seyidi Muhammed el Atar. 509 sayfa.
56. Gâyetul hakîm. Hakimul hazik Ebi Mücriti Endülisi. 128 sayfa
57. Sârimul battâr. Vahid bin Abdüsselâm. 127 sayfadır.
58. Nefahâtül esrâr fî ilmir remil. Elhac seyyid bin Muhammed 119 sayfa.
59. Eddürrün munzam fis sirril a’zam. Seyh Kemaleddin Ebu Salim. 122 sayfadır.
60. Kesfüs sâtı? fî hallil cifril câmi?. Muhsin Ali el Gaffarul Dimeski. 123 sayfadır.
61. Esrârul hurûf. Ahmed Zerkah. 124 sayfa. .
62. Acâyibul mahlûkât ve garâibul mevcûdât. Mahmud Kazvini. 282 sf. Hicri 682.
63. Mefâtihul gayb. Mahmud Kazvini 229 sayfa.
64. Mefâtihul kunûz fi hallit talâsimu ver rumûz. Mahmud Ebil Mevahib. 64 sf. .
65. Sihrul ebyad. Seyh Mahmut Ebil Mevahibul Halveti. 64 sayfa.
66. Âlemul ervâh. Esseyyid Ali Salih Suyuti. 167 sayfadır.
67. Elkarîni ver riyâziyyâtur rûhâniyyeh. Sami Muhammed Ahmed 249 sayfa.
68. Sihrusseytân ve afâritul cân. Muhammed Sami Muhammed Ahmed 168 sayfa.
69. Kenzul hukemâ. 192 sayfa.
70. Sırrıl esrâr. Erirtetalis. 173 sayfa .
71. Kitâbu telhisil mecsidi. Ali bni Sina. 485 sayfa.
72. Mecmuâtu mücerrebâti ibni sînâ elkübrâ. Ali ibni Sina. 32 sayfadır.
73. Mucerrebâtu ibni sinâ er rûhâniyyeh. Ali bni Sina. 125 sayfa.
74. Mecmûatu ibni sinâ el kubrâ fil ulûmur ruhâniyye. Ali ibni Sina. 80 sayfadır.
75. Mecmuatu resâil. mam Ebu Muhammed Gazali. 632 sayfadır. Hicri 505 yılı
76. Elevfâk. mam Ebu Muhammed Gazali. 56 sayfadır. Hicri 505 yılı.
77. Serhi Esmâ-ül Hüsnâ. mam Ebu Muhammed Gazali. 208 sayfadır. Hicri 505 yılı.
78. Feydul mütevâli fi serhi mesellesi gazâli. Muhammed Gazali. 62 sf. Hicri 505 yılı.
79. Kitâbu tibbir rûhâni. mam Ebu Muhammed Gazali. 151 sayfa. Hicri 505 yılı.
80. Mecmûun latîf. mam Ebu Muhammed Gazali. 60 sayfa. Hicri 505 yılı.
81. Havassul Kurân. mam Ebu Muhammed Gazali. 100 sayfa. Hicri 505 yılı.
82. Mahzenul evfâk. mam Ebu Muhammed Gazali. 135 sayfa. Hicri 505 yılı.
83. Zehebul ibriz. mam Ebu Muhammed Gazali. 68 sayfa. Hicri 505 yılı. .
84. Ettibbur rûhâni lil cismil insâni fî ilmul harf. İmam Gazali. 79 sf. Hicri 505 yılı.
85. Semsül meârifül Kübrâ. Ahmed bin Ali Elbuni 4 cüz ve 534 sayfa. Hicri 622 yılı. .
86. Semsül meârifil sagîr. Ahmed bin Ali Elbuni. 112 sayfadır. Hicri 622 yılı.
87. Menbeu usûlül hikmeh. Ahmed bin Ali Elbuni 365 sayfadır. Hicri 622 yılı.
88. Ellu’lu vel mercân fi teshîri mulûkil cân. Ahmed bin Ali el Buni. Hicri: 622. 64 sf.
89. Sihrul ussâk fî celbul müstâk. Ahmed bin Ali el Buni. Hicri 622 yılı. 96 sayfadır.
90. Elkibrîtül ahmar. Muhyiddin ibni Arabi. 221 sayfadır.
91. Mecmûatu sâatul haber. Muhyiddin bin Arabi. 80 sayfadır.
92. Cifrul câmiul kebir. Muhyiddin ibni Arabi. 166 sayfadır.
93. Sekkul ceyb. Muhyiddin Arabi 99 sayfa .
94. Mucerrebi ibni Arabî. Muhyiddin ibni Arabi. 165 sayfa.
95. Tûrul aglâ. Muhyiddin ibni Arabi. 158 sayfadır.
96. Elâyâtul kurân fî ilâcus sihru vel cân. Seyyidul Hüseyni.
97. Essihrul ahmer vel kibritül efhar. Seyyidül Hüseyni 140 sayfa
98. Sihrus sûdan ve teshirul cân. Seyyidül Hüseyni 139 sayfa
99. Essihru vel cân. Seyyidül Hüseyni 121 sayfa
100. Essihrul azîm fi ilâcul meshûrul akîm. Seyyidül Hüseyni 112 sayfa
101. Essihrul rahîb fî celbül habîb. Seyyidül Hüseyni 101 sayfa
102. Elâlemul ervâh. Seyyidul Huseyni. 159 sayfa.
103. Elesrârul hâfiyyetü fî ulûmur rûhâniyyeh. Seyyidül Hüseyni 143 sayfa
104. Elbidâye ven nihâye. Abdulfettah Tuhi. 2 cilt olup. 586 sayfadır.
105. Ennecâh fî ulûmun nûr. Abdulfettah Tuhi. 2 cilt olup. 528 sayfadır.
106. Sihri Hârût ve Mârût. Abdulfettah Tuhi. 3 cilt olup, toplam 480 sayfadır.
107. Sihrul acîb fi celbil habîb. Abdulfettah Tuhi. üç cüz ve toplam 471 sayfadır.
108. Menbeu usûlür remil. Abdulfettah Tuhi. 251 sayfadır.
109. Essihrul azîm. Abdulfettah Tuhi. 303 sayfadır.
110. İsmullâhul a’zam. Abdulfettah Tuhi. 238 sayfadır.
111. Elafârit vel cin. Abdulfettah Tuhi. 208 sayfa
112. Tâcul mulûk. Abdulfettah Tuhi. 188 sayfadır.
113. Mürsidül insân ilâ rü’yetül cân. Abdulfettah Tuhi. 184 sayfadır.
114. Ennûrur rabbâni fî ilmir ruhâni. Abdulfettah Tuhi. 176 sayfadır.
115. İgâsetul mazlûm fî kesfi esrârul ulûm. Abdulfettah Tuhi. 175 sayfadır..
116. Hadîsul tûhi meal cân. Abdulfettah Tuhi. 174 sayfadır.
117. Sihril kuhhân fi hudurul cân. Abdulfettah Tuhi. 160 sayfadır.
118. Teshirisseyâtin fî visâlil asikîn. Abdulfettah Tuhi. 160 sayfadır.
119. Ahkâmul hakîm fî ilmut tencîm. Abdulfettah Tuhi. 159 sayfadır.
120. Serhüd dümyâtiyye ve fevâidüher rûhâniye. Abdulfettah Tuhi 152 sayfa.
121. Derâsetü fî ilmul verâsetü. Abdulfettah Tuhi. 151 sayfadır.
122. Sihru bârnûh. Abdulfettah Tuhi. 125 sayfadır.
123. Hâtemi Süleymâni vel ilmir ruhâni. Abdulfettah Tuhi. 120 sayfadır.
124. Delilil hayrân fî tâlial insân. Abdulfettah Tuhi. 96 sayfadır.
125. Essihrul ahmar. Abdulfettah Tuhi. 96 sayfadır.
126. Essirril meksûf. Abdulfettah Tuhi. 96 sayfadır. .
127. Kudretul hallâk fî ilmil evfâk. Abdulfettah Tuhi. 80 sayfa.
128. Resâilü ibni arabi ve ibni sina. Abdulfettah Tuhi. 72 sayfadır.
129. Elkebârit fî ihrâcil afârit. Abdulfettah Tuhi. 72 sayfadır.
130. Ezzâyircetul hendesiye. Abdulfettah Tuhi. 72 sayfadır.

ARAPÇA TIP VE ŞİFALI BİTKİLER KİTAPLARI

1. Elkânun fit tib. ibni Sina. Arapça ve matbu olup, 1161 sayfadır.
2. Tezkiretu Dâvûdel Antaki. Davud Antaki. 616 sf. Hicri: 1008 Ar. matbu,
3. Tûkel himâmeh fit tedâvi bil hicâmeh. Muhammed Ahmed . Ar matbu 268 sf.
4. Teshîlul menâfi’. Ebi Bekril Ezrak. 202 sayfadır. Hicri 890. Ar. matbu, l.
5. Sirru ilâcus seratân. Mecdi Muhammed Sehavi Arapça ve matbu olup, 189 sf.
6. Kitabut Tib. Seyh Fadil bin el Baytar. Arapça ve elyazması olup, 170 sayfadır.
7. Errahmetu fi tibbı vel hikmeh. Ahmed bin Ali el Buni. Arapca Elyazması. 88 sf.
8. Kitâbu ercûzetut tibbi ved devâ’ bni Sinâ. Arapça ve elyazması olup, 38 sf.

FARSÇA HAVAS KİTAPLARI

1. Ediyye ve edviyye. Hacı Mirza Riza Sakazade. 3 cilt ve Matbu, 604 sf.
2. Mecmeud deavâtul kebîr. İbnu Iyaseddin Muhammed. Matbu ve 392 sf.
3. Ahsenül a?mâlü Farisî. Hacı Muhammed Nebi. Matbu ve 2 cilt olup, 204 sf.
4. Kitâbü Esrâri Kâsimî. Hüseyin kasifi. Matbu olup 144 sayfadır..
5. Gulizâri ta?vizat ve mucerrabâtı ameliyât. Abdul Malik. Matbu olup, 97 sayfadır
6. Hazinetul fevâid fi ahsenul makâsid. Matbu olup, 51 sayfadır.
7. Funûni teshirâti. Seraceddin Sekafi. Yazma ve 206 sf. 847 yılı
8. Tılsımâtı tamtam hindî teshîru ruhâniyyât. Elyazması olup, 184 sayfadır.
9. Esrâru talâsim. Matbu olup, 229 sayfadir.

 

 

Ailevi – iş ve Ruhsal Sıkıntılarınızda 

7/24 Bana Ulaşabilirsiniz.. 

iletişim Bilgilerim için Tıklayınız..

kismet-nasip-bereket-is-kısmet-acma

havas kitapları, farsça havas, arapça havas, türkçe havas, osmanlıca havas, matbu havas, el yazması havas, havas kitapları nedir, havas kitapları gerçekmi, havas ilmi ile cin, cin çağırma kitapları, cin daveti, cin kitapları, büyü kitapları, büyü yapmak için kitap, büyü bozma kitapları, hangi kitaplar ile cin çağırılır, ruh daveti, cin daveti, büyü, hüddam daveti, hüddam, cifir ilmi, ebced ilmi, havas ilmi, sayfası, sayfalı, elyazması, el yazma, tarihi kitap, değerli kitap, hazine kitabı, hazine bulmak için kitap, ayırma büyüsü yapmak için kitap, giden sevgiliyi getirmek için kitap, medyum kitabı, hoca kitabı, falcı kitabı, yıldızname kitabı, şifalı bitkiler kitabı, osmanlıca şifalı bitkiler kitabı, hipnoz kitabı, arapça şifalı bitkiler kitabı, kitaplar nere de bulunur, büyü yapmak için ne gerekli, büyü yapabilirmiyim, büyü bozabilirmiyim, kenzül havas, havas alimleri kitabı, havas hocaları, havas hoca, büyü hoca, büyücü, cinci, şeytanın kitapları, şeytan çağırma kitapları, en derin hoca, derin hoca, iyi hoca, en iyi hoca, en iyi büyü kitabı hangisi, büyü kitapları nerede, büyü kitapları almak, en iyi büyü kitabı almak istiyorum, osmanlıca, arapma, farsça, türkçe, türkçe osmanlıca arapça farsça büyü kitapları, indir, e kitap, pdf kitap, yeni havas kitapları, 400 havas kitabı,


ilginizi çekebilir

Beyaz ( Ak ) Büyü Nedir

karı koca muhabbet büyüsü, aşık etme büyüsü, geri getirme büyüsü, kadını bağlama büyüsü, erkeği bağlama büyüsü, iki kişiyi ayırma büyüsü, öldürme büyüsü,