Ana Sayfa / Genel / Kurşun Döktürme Nedir Faydası Olurmu

Kurşun Döktürme Nedir Faydası Olurmu

Nazarla, büyüden ileri geldiği zannedilen hastalıklarla ruh rahatsızlıklarının giderilmesi için halk tabakasının baş vurduğu çarelerden birinin adı.

Büyüye ve nazara uğramaktan ileri geldiği sanılan hastalıklar ve bunların sebepleri, cin ve perileri gücendirmekten ibaret telakki edilen dimağı, sinir ve ruh hastalıklarının giderilmesi için hekimin ve ilacın etkisi olmayacağı inancı, halk arasında öteden beri yerleşmiş olduğundan, bu tür hastalıkları tedavi ettirmek maksadiyle kurşuncu hocaya baş vurmak ve kurşun döktürmek, her yörede uygulanan eski bir usuldür.

Kurşun, bu işte denenmiş ocaklı ve izinli ihtiyar kadınlar tarafından dökülür. Ocaklı demek, kurşun dökücünün daima bu işle uğraşmış bir aileye mensup olması, izinli demek de, bu aileden kendisinden önce kurşun dökücülük yapan kimseden kurşun dökmek için (destur, yani el) almış olmasıdır. Ocaklı ve izinli olmayanlar kurşun dökücülük yapamayacakları gibi, yaptıkları farzedilse bile, bu gibilerin kurşun dökmesinden fayda umulmaz.

Kurşun dökmenin kendine özgü bir yöntemi ve geleneği, bu hususta kullanılan bazı alet ve malzemeleri vardır. Kurşun eritecek madeni çukur bir kepçe, su koymaya mahsus madeni geniş ve derince bir taş hastanın başına örtülecek kalınca bir peştamal, iki yüz elli-üçyüz gram ağırlığında kurşun külçesinden veya parçalarından ibarettir. Bu malzemeyi bir sepet, bir torba, yahut çanta içinde kurşunu kadın beraberinde getirir ve işini bitirdikten sonra bunları toplar ve geri götürür.

Kurşun şu şekilde dökülür: Külçe veya parçalar halindeki kurşun, madeni çukur kepçeye, kepçe de ateş üzerine konur, kurşun eridikten sonra hastanın başı ve vücudu peştamalla örtülür, madeni tasa su konur, kurşuncu kadın erimiş kurşunu havi kepçeyi sağ eline, su tasını sol eline alır. Erimiş kurşun önce hastanın başı üzerinde su dolu tasa birdenbire dökülür. Kurşun dökülürken dökücünün besmele çekmesi, “benim elim değil, Ayşe, Fatma Anamızın eli” demesi usuldendir. Bundan sonra kurşun kepçede tekrar eritilir, bu defa hastanın göbeği üstünde tastaki suya dökülür. Bu da bitince, bir daha eritilmiş kurşun hastanın ayakları üzerinde tasa dökülür. Nihayet hastanın yattığı odanın sağ köşesiyle oda veya sokak kapısının eşiği üzerine de kurşun dökülmesi tekrar edilir. Bu iş tamam olunca, kurşun dökülen tastaki sudan bir kaç yudum hastaya içirilir. Aynı sudan hastanın alnına, bileklerine, avuçlarına ve ayaklarının altına sürülmesi de adettir. Bazı kurşuncu kadınlar kurşun döktükten sonra, hastayı üç defa oda kapısından atlattıkları görülmüştür. En sonunda kurşun dökülen suya bir miktar ekmek doğranır. Bu ekmek dört yol ağzında köpeklere verildiği gibi, tastaki su da cin ve perilere ikram için bir köşeye serpilir.

Erimiş bir halde su tasına dökülen kurşun tasta ve su içinde sertleştikten sonra tekrar eritilmeden önce, kurşuncu kadın tarafından tetkik olunur. Kurşun külçesi fazla kirli ise, nazarın veya büyünün şiddetine, yahut cin ve perilerin çok gücendirilmiş olduğuna hükmedilir. Külçe üzerindeki kirlilikler, parlak ve temiz bir parçaya tesadüf edilirse, hastanın yüreğinin temiz olduğuna ve hastalığın çabuk geçeceğine inanılır.

Kurşun dökücü kadına hizmetine karşılık para verilmesi lazımdır. Şu kadar ki, bu paranın miktarı hastanın mali durumuna göre az veya çok olabilir. Bazı hastalar için bir kere kurşun dökülmek kafi görüldüğü halde, bazıları için bunun üç defa tekrarında fayda düşünülür. Bu durumda her defası için kurşuncu kadına başka ücret verilmesi şarttır. Kurşuncu kadınlar hastanın evinden ayrılırken “Allah şifa versin”, “Allah bir daha göstermesin” tarzında dileklerde bulunurlar. Hastanın ailesi de “Eksik olmayın”, “Allah razı olsun” gibi sözlerle mukabele eder (Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, 324-325).

kurşun dökmek nedir

Kurşun dökmenin Dini Hükmü:

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attir. Bid’at, Rasulüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya adetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Bir çok ayet ve hadiste, dini tahripten korumak için bid’at yerilmiştir: “İşte düz olarak benim yolum budur, onu takip ediniz; (başka) yollara sapmayınız ki (o yollar) sizi Allah yolundan ayırır. İşte size Allah bunu tavsiye ve emreder ki, çekinesiniz” (el-Enam, 6/153; İbrahim eş-Şatibi, el-i’tisam, I, 37).

Büyük müfessir İbn Atiyye, bu ayetin tefsirinde der ki; “Burada sapılması yasak edilen yollar içine, yahudilik, hristiyanlık, mecusilik ve diğer dinlerle bütün bid’at sahipleri ve şaz (cumhura muhalif) görüşlüler girmektedir. Bunların hepsi, ayağın kaymasına ve itikadın bozulmasına sebep olan yollardır” (eş-Şevkani, Fethü’l-Kadir, (tefsir) II, 169).

Bir başka ayette şöyle buyurmaktadır: “Yoksa Allah’ın izin vermediği bir dini onlara sunan ortaklar mı var?” (eş-Şura, 42/21).

Bu ayet-i kerimede Allah, dini ve dini hükümleri ancak kendi vazedeceğini, başkasının, hak dine bir şey katmaya hakkı olmadığını ifade buyuruyor.

Allah’ın Resulu (s.a.s.), bir hutbesinin sonunda şu sözleri söylemişlerdir: “Sözün en hayırlısı Allah’ın kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bid’atlardır). Her bid’at sapıklıktır” (Müslim, Mişkat I, 51).

Bir başka hadis de şöyledir: “Size Allah’tan korkmayı (takvayı), Habeşli bir köle de olsa Allah yolunda yürüdüğü müddetçe -başkanınıza- itaat edip sözünü dinlemeyi tavsiye ederim. çünkü içinizden benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf (anlaşmazlık) görecekler. Size benim sünnetim, ergin ve doğru yolda halifelerimin sünneti gereklidir. Bunlara sımsıkı sarılınız ve hiç bırakmayınız. Sonradan çıkan işlerden (bid’atlardan) kaçının dinde her sonradan ortaya çıkan bid’attir. Her bid’at sapıklıktır” (Ahmed; Ebu Davud, Tirmizi; Mişkat, I , 58).

Bid’atlarla ilgili ayet ve hadislerde tehdit, günahtan ve azaptan sakındırma gibi ifadeler geçmektedir. Bütün bu ifadeler, bid’atin haram olduğunu gösterir. Haram şeklinde meydana gelen günahın dereceleri vardır. En küçüğünü bile işlemek -İslam nazarında azabı gerektirir. İslam hukukunda, bidat için -dünyevi- ceza maddelerine de rastlanır. Bunlar işlenen bid’atin, büyüklük küçüklüğüne, bid’ata başkalarını davet ve teşvikin bulunup bulunmamasına, bilerek veya bilmeyerek yapılmış olmasına göre değişiktir. En büyüğü İslam dini ile kişinin alakasını kesendir. Bu durum gerçekleşirse, sahibine verilen ceza “irtidad” cezasıdır. Bundan sonra, dövmek, hapsetmek, sürgün, ilgi kesmek, evlenmemek gibi cezalar gelir. Bid’at sahiplerinin şahitlikleri kabul edilmez. Vali, kadı, imam ve hatip tayin edilmez (Ali Mahfuz, el-İbda’ fi Medarri’l-İbtida’, 140).

Kurşun dökmenin bid’at ve hurafe olduğunda şüphe yoktur. Her asılsız şey ile bid’at sapıklıktır. Daha çok birden ortaya çıkan veya sebebi bilinmeyen hastalıklara yakalanmamak veya tedavi etmek üzere başvurulan bir takım tedbirler vardır; nazarlık, at nalı, at kafası, ne olduğu belli olmayan bazı muskalar takma, kurşun dökme, tütsü yapma bunun bazı örnekleridir. Bunlar tıb yönünden bir faydası olmadığı, üstelik batıl inançları devam ettirdiği için uygun görülmemiştir. (Ali Mahfuz el-İbda’ fi Medarri’l-İbtida’, 4.Böl. 423 vd.). Peygamberimiz (s.a.s) nazarlık kullanmayı yasaklamış, bu gibi şeyleri üzerinde taşıyan kimselerin bey’atlerini kabul etmemiştir (Nesai, ez-Zineh, 17; İbn Mace, Tıb, 39).

Kurşun Dökme’nin Kullanıldığı Sahalar:

1- Yaşanan üzücü olaylardan evdeki negatifin temizlenmesinde ölüm, ayrılık, kazalar, hastalıklar, uzun süren depresyonlarda.
2- Büyüden zarar gören kısmet bağlılığı, yaşamı etkileyen terslikler, işlerin bozulması, istemeden yapılan yanlışlar.
3- Ani şoklar, korkular, uğrama, musallat (obzede) dengesizlik, unutkanlık, mutsuzluk, uyurgezerlik, ruh ve bedendeki bozukluklarda.
4- Nazarla etki altında kalan malına (ev, araba, yaşantı, para, güzellik, başarı) üzerindeki negatiflerin temizlenmesinde.
5- Olumsuz etki bırakan negatif objelerin arınmasında.
6- Eski eşyalar üzerindeki, başkasına ait olup kullanılan giysiler.
7- Halisilasyon görenlerde, takıntılı olanlarda.
8- Ruhlarla, büyülerle, bozuk enerjilerle uğraşanlardaki olumsuzluklarda.
9- Lafın kısası kendisiyle barışık olmayan, karamsar, mutsuz kişilerin değişmesinde her derde deva olarak kullanılır.

Yaşamın iniş çıkışlarında zaman zaman yardıma ihtiyacımız olur, bu gücü kendimizde bulamayabiliriz, sorun ne olursa olsun inanarak attığımız adım bize güç verecek manevi destekle sorunu çözmekte yardımcı olacaktır.

Ailevi – iş ve Ruhsal Sıkıntılarınızda 

7/24 Bana Ulaşabilirsiniz.. 

iletişim Bilgilerim için Tıklayınız..

kismet-nasip-bereket-is-kısmet-acma

 

kurşun ne zaman dökülür, nazar için kurşun nasıl dökülür, kurşun dökme duası, kurşun nerede satılır, kurşun dökmek şekilleri, kurşun nasıl dökülür, kurşun dökmek günah mı, kurşun döktürme tarihi, kurşun nasıl dökülür, kurşun döktürme yerleri, kurşun döktürmenin faydaları, kurşun döktürme işini ciddiye alan hoca, kurşun döktürme ne işe yarar, kurşun döktürme yorumları, kurşun döktürme falı, kurşun döktürme dinde varmı, islam da kurşun dökme, islam da kurşun döktürme, kurşun döktürmek caizmi, kurşun döktürtmek sevapmı, kurşun döktürme ile ilgili hadis varmı, kurşun döktürme bir başka din ilemi alakalı, kurşun döktürtme yerleri nereleridir, antalya, istanbul, konya, ağrı, malatya, kıbrı, almanya, berlin, yozgat, bursa, kadıköy, muratpaşa, alanya, tarsus, mersin, manavgat, kumluca, finike, demre, elmalı, muğla, yerkesik, ula, marmaris, bodrum, izmit, yalova, türkiye, ankara, etiler, eti, kurşun döktürmek biat tır, biat nedir, biat olan sebepler,

Arama Motorlarında Arananlar:

 • kurşun döktürmek faydaları (8)
 • kurşun döktürmek ne işe yarar (6)
 • kurşun döktürdükten sonra ne yapılır (4)
 • kurşun dökmenin faydaları (2)
 • kurşun döktürdükten sonra (2)
 • kurşun döktürmenin faydaları (2)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 bImuOJq6eTahb_sIOcZ8O7qAEXZNHdFyjyux31Oj6rTZIP0DGktfiBnvUKcyrGFH 090eeb52f28aceacd49d33088706f703a58ac4d6&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • kurşun dokmenin faydası (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 jimFxTIU2QcRyvXT4ZjoWvF8basLixo7UizbD2FbhY4Md8tYwC6A-WrDfsBAyOXR bc0b89326a2e9b3e47c4ffa39b518d120f13390c&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • kurşun nerelerde satılır (1)
 • kurşun dökme malzemeleri nerede satılır (1)
 • Kursn dokturmenin faydalari (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1841 zhul9LRpglRDu4RuhBbcGePkeuO8z2huS_cxX5W6vBYkCIKmV10A3Dajp-OxBG3L 36d874dfbe8ccfc48a5b97b8d2aea99f696403bf&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1837 5RuV3PV9SrKiV8VBG6KJe9rxfBfSirhua0m2M-RVDI-W_iQF_19KenZEWoffMiC0 eef3f7e588fc492ef21a99ecaf4387a4a8b2dd9b&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1836 3zXqrhRpGZLm8hdAIQpprktdArDjeQecWzjgs1pRA_VOQw4869JojEF74fwL0Nh2 6ce90fc69edae0e3478c0ef7004c46f1b3abc44b&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 mulXJuvrLvFr2lshAu1uOxoo2C3KKgVoLX0NgI__TtsHS78nnqJQ10lMMKo3a-1r 98f5feb4dabb315b65b37c76ab49a86507b9b544&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1834 YS67sNGVHCnSt9jv8PHoHAILSqTQNsKgVogdtvdifUj9-aC6LD0pFGg03Hsx7eoq 1fc44f619de780f1a9890c05d26ba0fa06f8bccf&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 burwJprf025z1G1hxXOFl8u1GqpXuM0ylCHDh-WvGX-SEKjn5y-aqURrwtFqiN6D 739bf8b95523e35414d24efbf9aa3c448e018018&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme (1)

ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi