Ana Sayfa / Dua / Esma-i Erbain İdrisiyye Duaları Nedir
Esma-i Erbain İdrisiyye Duaları Nedir

Esma-i Erbain İdrisiyye Faziletleri

 

“Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)’ın ezkarındandır. Sühreverdi Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır.Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi.Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya devam etsinler.(M.Ahzab,363)/

 

Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaya muvaffak kılar.Sonunda o kiside acayip hassalar görülür.

 

Sihabüddün Sühreverdi k.s.a.bir vasiyeti var söyle vasiyet etmistir: Bu isimleri bilen kardeslerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.

 

Herkes biliyor ki Haram islerde tecrübe edilmesi caiz degildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.
Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali düzgün, sözü dogru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı oldugu zaman tecrübe etmelidir. O zaman inşa Allah ihtiyaçları görülür.

 

İsimler..

 

 

*Bismillahirrahmanirrahim*

 

 

1 –Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehuve razikahu ve rahımeh

1- İzzet, şan ve şeref için (27) yirmiyedi kere

 

2 –Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh

2- Bolluk ve huzur için 20 kere (Namazların ardından)20*5 vakit=günlük 100 kere toplam

 

3 –Ya allahül mahmudü fi külli fialih

3- Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için 30 otuz kere

 

4 –Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh

4- Kalbe huzur ve refah gelmesi için 30 otuz kere

 

5 –Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih

5- Şifa için 30 otuz kere

 

6 –Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih

6- Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için 27 yirmiyedi kere

 

7 –Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh

7- Nefsani tüm şerlerden men olmak için 27 kere (Namazların ardından)27*5 vakit=135 kere toplam günlük

 

8 –Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih

8- Kötülüklere kalkan olarak 30 otuz kere

 

9 –Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih

9- Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 30 adette okunabilir.

 

10 –Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih

10- Düşmana karşı okunur 30 otuz kere

 

11 –Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih

11- Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur 30 otuz kere

 

12 –Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih

12- Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için 30 otuz kere

 

13 –Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih

13- Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 fazla okunması daha güzeldir.

 

14 –Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih

14- Zorluklara ve şerre karşı kılıçtır. Üstteki isimle birleştirilerek okunursa daha güzel olur. 30 otuz kere

 

 

15 –Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh

15- Maddi ve manevi derece elde etmek için 30 otuz kere

 

16 –Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma

16- Muvaffakiyet elde etmek için 30 otuz kere

 

17 –Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh

17- Başarıya ulaşmak ve ‘aziz’ olmak için 30 otuz kere

 

18 –Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih

18- Bir nevi kalkandır. Özellikle cinler alemine karşı. Okunması çok çok iyi olur. 30 otuz kere

 

19 –Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh

19- Ayrı olanların kavuşması niyetiyle okunur. 30 otuz kere

 

20 –Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh

20- Sevgi ve muhabbet için 30 otuz kere

 

21 –Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih

21- İzzet ve şeref için 25kere (Namazların ardından)255 vakit=125 keregünlük toplam

 

22 –Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh

22- Yaratılmışların sırrına ulaşmak, eşyanın künhüne vakıf olmak, gizli ilimlerden nasiplenmek gibi kapılaraçan esrarlı bir isimdir. Herkesin okumamasını en azından abartmamasını tavsiye ederim.İman ve kalbkuvvetiniz yeterince iyi değilse açılımları kaldıramayabilirsiniz.100 yüz kere

 

23 –Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh

23- Gayb ilmine ulaşmak için okunur. Üstteki isimle birleştirilirse daha iyi olur.Üstteki isme yazdıklarım kısmen bu isim için de geçerlidir. 30 otuz kere

 

24 –Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh

24- Cinlerden ve insanlardan gelecek zararlardan korunabilmek için okunur. 30 otuz kere

 

25 –Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih

25- İstikamet üzere olmak, başarı elde etmek ve kötülüklere kalkan olarak okunur. 300 üçyüz kere

 

26 –Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

26- Rızık ve aile saadeti için okunur. 100 yüz kere

 

27 –Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh

27- Buna sadece ‘yardımcıdır’ yazıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Sadece imani ve kalbi kuvvetine ve yaşantısına güvenen okusun. Herkes bu isimle özellikle abartarak amel etmez umarım. 30 otuz kere

 

28 –Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh

28- Bu ismi zikreden kendisini kale içine almış sayılır. 30 otuz kere

 

29 –Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

29- Bir mertebeye ulaşmak niyetiyle okunur. 300 üçyüz kere

 

30 –Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih

30- Muhabbet ve sevgi bağlarının güçlenmesi için okunur. (Evlilelere özellikle tavsiye ederim.) 30 otuz kere

 

31 –Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh

31- Basiret gözünün açılması için okunur. (Bazılarında ulvi ve sufli cinlerin gözükmesine neden olabilir.) 100 yüz kere

 

32 –Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh

32- Bir muradın, bir isteğin yerine gelmesi niyetiyle okunur. 30 otuz kere

 

33 –Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

33- Gün içinde gördüklerinizin, eşyanın, insanın, tabiatın, hayvanın sırlarını bilmek, onlardaki acaip halleri anlamak ister miydiniz? 30 otuz kere

 

34 –Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih

34- Hastalara 41 kere şifa için okunur. Günlük olarakta şifa için okunur. 30 otuz kere

 

35 –Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh

35- “Menasıbi aliyyedir.” Bu kadarı kafi. Daha fazlasını yazmam, yazana da ‘bir daha düşün’ derim. 30 otuz kere

36 –Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih

36- Lütuf ve kereme ulaşmak için okunur. 30 otuz kere

 

37 –Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh

37- Adalet sahibi olmak için okunur. 30 otuz kere

 

38 –Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh

38- Keffaret niyetiyle okunur. 30 otuz kere

 

39 –Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh

39- Duaların kabulü için okunur. 30 otuz kere

 

40 –Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin vemücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti

40- Bu ismin açtığı kapılar muhteşemdir. Kısaca “acaibat ve esrar-ı mahlukat” denir ama ben fazlasıgördüm. Namazına, yaşantısına, örtüsüne, aile hayatına ve takvasına dikkat edenler okusun isterim. 40 kırk kere ( Muradın olması niyetiyle 7 gün 40 kere)

 

 

*Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:*

 

* Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala

seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah

* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue

* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk

* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü

* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym

* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn

* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn

 

Ailevi – iş ve Ruhsal Sıkıntılarınızda 

7/24 Bana Ulaşabilirsiniz.. 

iletişim Bilgilerim için Tıklayınız..

kismet-nasip-bereket-is-kısmet-acma 

esmai erbain sırları, esmai erbain fazileti, esmai erbain idrisiyye, esmai erbain, esmai erbain nedir, esmai erbain 27, esmaül hüsna, esmai erbain duası, esma-i erbayin idrisyye fazileti, esma-i idrisiyye duası, esmai erbain idrisiyye nasıl okunur, esmai erbain idrisiyye yazan hoca, esmai erbain idrisiyye kaç adet okunur, esmai erbain idrisiyye ne için okunur, safran mürekkebi ile yazılması, dilek istek hacet duası, darda kalanların kurtulma duaları, havas ilmi duası, havas ilmi hocaları, havas ilmi antalya, havas ilmi istanbul, havas ilmi berlin, havas ilmi frankurt,

Arama Motorlarında Arananlar:

  • erbaini idrisiyye (26)
  • erbain idrisiye (24)
  • idrisiye duasının fazileti (20)
  • erbaini idrisiye (15)
  • esmai erbain sırları (14)
  • muhyiddin arabi havas ilmi (1)

ilginizi çekebilir

İstihare Namazı Nasıl Kılınır Duası Nedir

İstihâre “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya …

Af ve Mağfiret Duası I Hergün Okunacak Dualar

Af ve magfiret için Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ …