Ana Sayfa / Büyü / Büyü Çeşitleri / Çevirgel Duası Etkili Aşk Sevgi

Çevirgel Duası Etkili Aşk Sevgi

Çevirgel Duası Nedir

Çevirgel için Eşler ve evli çiftler arasında olan dargınlık, kırgınlıklardan dolayı evini ve ailesini yüz üstü bırakıp terk eden veya başka bir metres tutup ailesini bırakıp onun peşine takılan ,giden bundan dolayı aileyi mağdur bırakan, eşlerden her hangi birisini geri çevirmek için tertiplenmiş bir dua’dır.
Çevirgel Duası ; Sabır ve Hasenat İle Okunup Tılsımlar İle Desteklenirse Kesin Sonuca Ulaşacaktır. Çevirgel Duasında Döngel Duasında Dikkat Edilecek Hususlar Tılsım Desteği Olmasıdır. Eğer Tılsım Desteğiniz Olmazsa Çevirgel Duası Yüzdeyüz Etkili Olmayacaktır.

Çevirgel Duası Kaç Gün okunmalı

Dua Tılsımları Uygulandıktan Sonra Yedi Cuma Gecesi Boyunca Yedi Defa Okunmalıdır. Bu İşlem Bittikten Yirmidört Saat Sonra Tılsımlar vede Dua Celbolur Sevdiğinize Çok Kısa Süre İçinde Kavuşursunuz.
önce amele niyet edip abdest alınmalı kıbleye dönüp 2 rekat Allah rızası için namaz kılınmalı ve on tevbe, on salavati şerife,on kelimeyi tehvid okuyup duya ondan sonra başlanmalıdır. Dua bittikten sonrada 3 ihlas 1 fatiha okuyup peygamber ve ashabına ve bu duayi terkip edene havale edilmeli.
Gelelim O Çok Etkili Sevgiliyi , Sevileni , Aşkınızı Geri Getiren Çevirgel Duası Namı Diğer Döngel Duasına ;“Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü filancanın gönlünü bana dost kıl. (Burada filanca yazan yere gönlünü kendine çevirmek istediğin kişinin annesinin ve kendisinin ismini yazmalısın. Söz gelimi Betül’den doğma Ayhan veya Selin’den doğma Gonca gibi…)

Elhamdülillâhi ya Allahü yine filancanın gönlünü çevirgel. (Sana hamd olsun Yüce Allah’ım, Sema’dan doğma Açelya’nın gönlünü bana çevir.)

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için filancanın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. ( Senin şanın ve ululuğun hatırı için başka insanlardan gönlünü ayırıp bana çevir.)

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. (Darda kalan kullarının imdadına yetişen Hazret-i Hızır hatırına. Bu cümlelerde geçen “gil” eki, Türkçenin eski dönemlerinde kullanılan bir kip ekidir, “yor” gibi.)

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüve’l-hayyü’l-kayyum Lâilâhe illâ hüve (Burada hüve’l-hayyü’l-kayyum derken Ayete’l Kürsi kastediliyor. Yani Ayete’l Kürsi hürmetine deniliyor.) bikarar kılıvergil. (Onu kararsız kıl, bana çevir.)

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti Furkanü’l- Azim ve Kur’ân-ı Kerim. (99 esma-yı hüsnanın hatırına, indirdiğin mukaddes kitaplar olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an hatırına onun kalbini bana çevirerek beni sevindir.)

Ve bihürmeti suhuf-i İdris Aleyhisselâm. (Hz. İdris’e indirilen kutsal sahifeler hürmeti için)

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti İmamü’l-mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. (Bütün müslümanların öncüsü ve bütün peygamberlerin lideri olan Hz. Muhammed (sav) hakkı için)

İlâhi senin lütfun için ve senin in’amın (nimetlerin) için ve senin ihsanın için.

İlâhi nuriyyet sözleri (her türlü mukaddes ve nurlu sözler) ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda (secdelerde) evkat-ı hamsede (beş vakit namazda) ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri (ebced ve cifir harfleri, birer şifre kabul edilen sırlı harflerdir) hürmeti için ve dua-yı Kunut ve dua-yı Teşehhüd (Tahiyyat duası, secdeden sonra okunan ettahiyyatü duası) hürmeti için filancanın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, Sen rast getirgil. (Yukarıda da belirtmiştim, buradaki “gil” ekleri emir kipi olarak kullanılan ve 14. asır dil kalıbını yansıtan bir ektir. Zaten Çevirgil Duası adlı bu dua, sonradan Çevirgel biçiminde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Yani Çevirgel Duası’nın orijinal ismi Çevirgil Duası’dır.)

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah! (Allah’ın halis kulu Adem, güzel ve salih kulu Nuh, Allah’ın halili (dostu) İbrahim, Allah ile konuşan (Tur dağındaki konuşma) Musa, Allah’ın ruhu olan İsa, Allah’ın sadık kulu olan Yusuf ve Muhammed Peygamberler’in hatırı ve hürmeti için…)

İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için filancanın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. (Onu benim aşkımla kararsız kıl.)

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennan ü ya Hannan ü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü (Burada Allah’ın Sevgilisi Habibullah hürmetine; yani peygamber efendimizin (sav) hürmetine denilerek Allah’ın esma-yı hüsnası olarak bilinen bazı güzel isimlerinden yardım isteniyor.)

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin (bir rivayete göre insanlara yüz yirmi dört bin enbiya; yani peygamber gönderilmiştir) ve evliyalar hürmeti için filancanın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrar-ı Muhammed (peygamberimizin esrarı ve gizemi için) ve Muhammedin gövdesi ve savmı (orucu), ravzası (mezarı) ve hilyesi (dış ve iç güzellikleri) ve beratı ve miracı (Berat ve Miraç Kandilleri) ve kıyamı (namazda ayakta durması, çok namaz kıldığı için ayaklarının altı şişermiş, o olaya gönderme yapıyor) ve kuûdi (namazda oturması) ve sucûdi (secde etmesi) ve gaziler hakkı için! (Bu paragrafta Peygamber Efendimizin (sav) “gözümün nuru namaz” dediği namazın faziletlerinden hareketle duasının kabulünü istiyor.)

İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, filancanın aklına, filancanın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud (sevimli ve sempatik) kılıvergil.

Ya Gani (Zengin) ya Mugnî (Çok Varlıklı) bihürmeti kitabı malûm (malum kitap dediği Kuran’ı Kerim’dir burada) zemekanide (her şart ve durumda) ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için ve sübhani devrani hürmeti için, (şimdi sayacağı isimler birer evliya. Onların değerli varlıklarını vesile kılarak medet umuyor.) İlâhi Zünnun-i Mısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve Meşari Selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için (Bu isimlerin hepsi İslamiyet’e büyük katkıları olan ve İslam için çok mühim olan büyük insanlardır.)

İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. (Bu isimler de İslamiyet’in yayılmasında ve gönülleri fethetmesinde emek sarf eden veliler ve alimlerden birkaçıdır.)

İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin (bende, kul demek) hacetini reva eyle (ben kulunun, kölenin ihtiyacını bana ver.) bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. (Bu bir ayet ve şu anlamda: O Allah, bir şeyin olmasını murat ettiğinde o şeye sadece “ol” der, o da oluverir. Yani benim de sevgilimin gönlüne de beni sevmesi için “ol” de, bu iş oluversin, demeye çalışıyor.)

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. (Bu da bir ayet ve şu anlamda: Her şeyin melekûtu; yani mülkü, içi ve dışı, her yönü emrinde olan Allah, ne yücedir. Onu tenzih ederiz. Zaten dönüşümüz de yine Mutlak Varlık olan O’nadır.) İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. (Bu ayette de mal ve evlatlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyin fayda sağlamayacağı kıyamet gününde ancak ve ancak dosdoğru bir kalbin işe yarayacağı vurgulanıyor. Yani ben dosdoğru bir kalple sana yöneldim, sen de bu ayetin hatırı için beni muradıma erdir.)

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. (Bu ayetlerin hürmeti için, bu mübarek ve mukaddes ayetlerin hatırına) filancanın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâyık (insanlar, halklar, milletler, cümle mahlukat) arasında ve has (elit kesim) ve âm (sıradan insanlar, avam tabakası) arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana musahhar eyleyüp (bana boyun eğmelerini sağlayıp) ve beni şirin ve halîm (yumuşak ve sempatik) ve kuvvetli ve hürmetli ve cemi (bütün) mü’minler arasında hub eyle. (hub eyle: güzel veya yakışıklı eyle.)

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya Müsebbibel Esbab (Ey Sebeplerin İlk Sebebi) ya Müfettihel Ebvab (Ey Kapıları Açan, Gönül Kapılarını Açan) ya Kadiye’l- Hâcat (İhtiyaçları Gören ve Karşılayan) ya Mukallibelkulubi ve’l ebsar, (Bu ifade, Peygamber Efendimiz’in bir duasından alıntıdır ve Ey Gönülleri ve Gözleri Evirip Çeviren Yüce Zat anlamındadır. Kısaca Allah’a şöyle deniliyor: Ey gönülleri ve gözleri evirip çeviren Yüce Allah, onun gönlünü ve gözünü bana çevir) filancanın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine (Başlangıcı ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi olan, doğurmayan ve doğurulmayan Evvel ve Ahir). İyyake na’budu ve iyyake nestein. (Fatiha Suresinde geçen ve “yalnızca sana kulluk yapar ve sadece senden yardım dileriz” anlamına gelen ayet)

Ve bihürmeti Subbuhun Kuddusün (Burada Cebrail isimli meleğin isimleri zikredilerek o melek kastediliyor) rabbüna ve rabbülmelâiketi verruh. (Ey ruhların ve meleklerin Rabbi!) (Dikkat ettiysen Çevirgel Duası adlı bu duada, duayı yazan kişi, kutsal bildiği tüm kavramlara gönderme yaparak, kendisini terk eden kişinin yeniden kendisine dönmesini Allah’tan niyaz ediyor.)

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile Aleyhimüsselâmü (Dört büyük melek hatırına ve hürmetine) ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete Şerrefehummellahü Teâla (Allah’ın şerefli ve izzetli mekanları olan Mekke ve Medine hakkı için) (bu ifadelerle de birkaç ayete gönderme yapıyor) ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad (Burada hem Kuran’ın mukaddes harfleri hem de bu harflerle başlayan ve huruf-i mukattaa denilen sureler kastediliyor) ve ha mim ayin sin kaf (aynı şekilde hem kutsal harfler hem de mukaddes sureler) ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. (Yasin Suresi’nin hakkı ve hatırı ve hürmeti için) (Şüphesiz O Kuran, sana indirilmiştir.)

Ve bihürmeti summün bükmün ümmün fehüm lâ ya’lemune. (Bu kısımda da bir ayete: “Onlar görmezler, duymazlar ve konuşmazlar. Zaten onlar bilmezler de.” anlamını taşıyan ayete gönderme yapıyor.) Sümmün bükmün ümmün fehüm lâ yesmeune. (la yesmeun: duymazlar.) Sümmün bükmün ümmün fehüm lâ yübsirune. (la yubsirun: görmezler) (Her seferinde ayetlere gönderme yaparak ayetleri şefaatçi kılmaya çalışıyor.)

Ve bihürmeti femen kâne minkum merîdan ev bihî ezem mir raé’sihî fefidyetum min sıyâmin ev sadegatin ev nusuk, feizâ emintum, femen temettea bil umrati ilel hacci femesteysera minel hedy, femel lem yecid fesıyâmu selâseti eyyâmin fil hacci.

(Bu ayet de Bakara Suresi’nin 196. ayetinden alıntıdır. Anlamı şöyle: Haccı ve umreyi yalnız Allah için tamamlayın. Eğer sıkıntı yaşayacak olursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar da saçlarınızı kesmeyin. İçinizden hasta olanlara veya rahatsız olanlara, tıraş için oruç, sadaka yahut kurbandan ibaret bir fidye farzdır. Sıkıntıdan kurtulunca da içinizden kim hacca kadar umre ile sevap işlemek isterse ona da kurbanın kolay gelen kısmı gereklidir. Bunu da bulamazsa üç gün hac mevsiminde yedi gün de döndükten sonra, toplamda on gün boyunca oruç tutmak şart olur. Verilen bu hüküm Mescid-i Haram’da oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah’ın cezası gerçekten çok çetindir.)

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. (Ey Rabbim, bize kendi yüce dergahından bir rahmet olsun diye bizi bağışla. Sen Vahhab’sın çünkü. Günahları bağışlarsın.) Birahmetike ya Erhamerrahimine. (Sen merhametlilerin en merhametlisi olan Rahman ve Rahim’sin) Vel’hamdülillâhi Rabbil’âlemine. (Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.) Amin…

Duayı Okuduktan Sonra Ya Vedûd, Ya Fettah, Ya Deyyan, Ya Rahîm, Ya Rahman, Ya Hakim ve Ya Cemil Esmalarını 99 defa tesbihat Yap Yani Zikret.(İster Tesbihle İster Elinle Say Ama Esma Başına Rakamı Geçirme Tam 99 Olmalı)

Dua İçerisinde “Falanca” Yazan Yerlerde Kalbini Kendine Çevirmek İstediğin Kişinin Önce Annesinin Adını, Sonra Da Dendisinin Adını (xxx’den doğma xxx şeklinde) söylemelisin. ilk xxx yazan yere anne adı son xxx yazan yere ise sevdiğin kişinin adı gelecek unutma.. Duanın Nuru Üzerinize Olsun..

Çevirgel Duası faydası ve etkileri görülmüştür tabi ki bu konuda aşk ve bağlama muhabbet celbi konusunda uzman hocamızdan vefkler ile yardım alırsanız daha etkili sonuç alacaksınız. Türkçe Okunuşu ile Arapça okunuşu arasında farklılık gösterebilmektedir. Bazı arapça okunuşlarda uzatma tevcid vb. durumların karşılığı Türkçe alfabesinde olmamasından kaynaklanmaktadır.

 

Ailevi – iş ve Ruhsal Sıkıntılarınızda 

7/24 Bana Ulaşabilirsiniz.. 

iletişim Bilgilerim için Tıklayınız..

kismet-nasip-bereket-is-kısmet-acma 

ayrilan sevgiliyi geri getirme duasi, çevirgel duası arapça, çevirgel duası faziletleri, çevirgel duası kaç gün okunur, çevirgel duası nasıl okunur, çevirgel duası nasıl yapılır, çevirgel duası ne işe yarar, çevirgel duası ne zaman okunur, çevirgel duası nedir, çevirgel duası niçin okunur, çevirgel duası oku, çevirgel duası okumak günah mı, çevirgel duası okuyanlar, çevirgel duası orjinal, çevirgel duası orjinal dua, çevirgel duası yorumlar, çevirgel duası yorumları, çevirgel duasını okuyanlar, çevirgil duası, döngel duası dinle, döngel duası günah mı, döngel duası kaç kere okunmalı, döngel duası nasıl yapılır, döngel duası ne zaman okunur, döngel duası nedir, döngel duası okuyanlar, döngel duası yorumları, döngel duası yusuf kavaklı, sevgilisini geri getirme duasi, sevgiliyi geri getiren dua, sevgiliyi geri getirme dua, sevgiliyi geri getirme dualari, sevgiliyi geri getirme duası, sevgiliyi geri getirme duası etkili, sevgiliyi geri getirme duası günah mı, sevgiliyi geri getirme duası kesin, sevgiliyi geri getirme duası nihat hatipoğlu, sevgiliyi geri getirme duası±, sevgiliyi geri getirmek için dua, sevgiliyi geri getirmek için dualar, aşk büyüsü, en etkili aşık etme duası, etkili aşk duaları, giden kocayı geri eve getirme duası, giden kadını eve getirme duası, terkeden eşleri eve geri getirme büyüsü,

Arama Motorlarında Arananlar:

  • sevdiğini geri getirme duası nihat hatipoğlu (10)

ilginizi çekebilir

Celcelütiye Duası Sırları Faydaları Okunuşu

CELCELUTİYE DUASI Havasdua.com olarak, Celcelutiye Duası ‘nı okunuşunu, sayfamızın alt bölümüne ekledik, Arapça bilmeyen kardeşlerimiz …

Cin ve Şeytandan Korunma

Günümüz de cin musallatı büyü sihr tılsım yolu ile görülse de bazen istemeden de olsa …


Whatsapp Çevrimiçi